Team Leader View

Ved slutten av dagen er det en teamleder måles på hvilke resultater teamet leverer.

Enten du leder et team selv eller er en interessent inn mot et team du ikke er en del av, vil du kjenne til denne utfordringen:

Hvordan få et team til å bli et virkelig «team», og levere konsistente, gode resultater over tid?

En del av svaret er god, gammel visdom, og kan formuleres slik: Det du måler får du mer av.

Forskning og erfaring peker mot at det som avgjør om et team fungerer eller ikke kan måles langs to akser: positivitet og produktivitet. Den rette balansen mellom de to er avgjørende.

Nå fins det et enkelt verktøy som gir deg et første innblikk i hvordan teamet skårer på disse faktorene. Team Leader View™ fra Teamcoaching International er et verktøy som lar deg sammenligne et teams styrker og svakheter med en utprøvd modell som er brukt av tusenvis av team over hele verden.

Verktøyet skifter også fokuset fra ledelse av individer til lederskap for teamet som helhet.

På slutten av dagen er det som teller for et team hvilke resultater det leverer. Teamlederens egne egenskaper er viktige, men ikke avgjørende. Vedkommende kan være en fantastisk kommunikator, men det har liten eller ingen betydning om ikke teamet også kommuniserer godt.

Derfor blir Team Leader View™ også et tilbakemeldingsverktøy for lederskap, ikke bare teamlederens, men hele teamets evne til å ta lederskap når det er påkrevet.

Team Leader View™ er et diagnoseverktøy basert på den samme velprøvde modellen som Team Diagnostic™. Den nettbaserte besvarelsen tar omtrent 20 minutter å fullføre. Basert på resultatene vil vi raskt og effektivt kunne skissere veien videre for dette teamet hva gjelder utvikling og forbedringstiltak.

Team Diagnostic-modellen måler teamet langs to akser:

Produktivitetskompetanser: de betingelsene som må være til stede for at et team skal være produktivt.

Positivitetskompetanser: de betingelsene som må være til stede for at teamet skal kunne skape en kultur for gode prestasjoner.

Modellen definerer syv attributter for hver av disse dimensjonene:

Produktivitetskompetanser:
* team-lederskap
* ansvarliggjøring
* samsvar (misjon og visjon)
* mål og strategier
* beslutningstaking
* proaktivitet

Positivitetskompetanser:
* kommunikasjon
* tillit
* respekt
* verdien av mangfold
* kameratskap
* konstruktiv interaksjon
* optimisme

Team som skårer høyt langs begge disse aksene både leverer gode resultater, og er bærekraftige. De er kreative, fleksible og motstandsdyktige.

Team Leader View er et forstørrelsesglass som gir et skarpt og tydelig kart over hvilke utviklingsmuligheter teamet og teamlederen har.

Team Leader View foreligger foreløpig bare i engelskspråklig versjon, men en eventuell oppfølger med hele teamet gjennomføres og leveres på valgfritt språk (22 ulike språk).

Slik gjør vi det:
1. Vi tar en rask prat på telefon eller i et møte hvor vi avklarer hva slags team dette er. Om du er teamlederen, lederen til teamlederen eller en HR-profesjonell vil det være like verdifullt uansett.
2. Du mottar deretter en link til en online-undersøkelse som tar ca 20 minutter å gjennomføre.
3. Vi avtaler et møte på 1-1½ timer hvor vi går gjennom rapporten. Basert på denne samtalen får du tydelighet og bevissthet omkring teamets styrker og svakheter, og det vil raskt tegne seg opp muligheter for videre utvikling og forbedringstiltak for teamet.